Marksove beleške o kolonizaciji: ekscerpti o Feliksu Vejkfildu

Trebalo bi shvatiti koliko je kritika političke ekonomije kompleksna. I Džon Belami Foster i Kohel Saito govore na različite načine o tome da je Marks bio zainteresovan za to kako je iscrpljivanje zemljišta u kapitalističkim metropolama uslovilo ekološki imperijalizam u kolonijama. Foster o tome govori u istorijsko-empirijskom kontekstu trgovine guanom (nataloženom ptičjem izmetu iz Perua … Continue reading Marksove beleške o kolonizaciji: ekscerpti o Feliksu Vejkfildu